H υποχρέωση διενέργειας και δήλωσης self test στον ιδιωτικό τομέα

Συνοπτικά, τα σημαντικότερα σημεία της υποχρέωσης διενέργειας και δήλωσης self test από τους εργαζομένους, όπως κοινοποιήθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021/(ΦΕΚ Β’ 2192 /26.5.2021), όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας, υποχρεούνται να διενεργούν διαγνωστικό έλεγχο νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενους με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτοί είτε α) δεν έχουν προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test), είτε β) έχουν δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

 • Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους εργαζομένους του με κάθε πρόσφορο μέσο (email, sms, εγγράφως κτλ).
 • Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ
 • Το αποτέλεσμα του τεστ θα δηλώνονται υποχρεωτικά από τους εργαζόμενους και όχι από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα https://supportemployees.services.gov.gr/(S(4im1ga1gtskemdgxl5uwlp1n))/login.aspx?ReturnUrl=%2f, στο πεδίο «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), , οπότε και θα εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ακολουθούμενης της διαδικασίας υποβολής αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID – 19 Test (Self/Rapid/PCR)»,
 • Αν δεν διενεργηθεί το self-test και δεν το δηλώσει ο εργαζόμενος στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους των εργαζόμενων.
 • Τα αποτελέσματα των self-test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του μέτρου (24/5/2021- 30/05/2021) μπορούν να δηλωθούν στην ανωτέρω ιστοσελίδα έως τις 30/05/2021.
 • Το self-test διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του self-test είναι θετικό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24ωρου μοριακό τεστ.
 • Έως τις 29.5.2021 διανέμονται στους δικαιούχους εργαζόμενους δύο (2) δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021 και μία για την εβδομάδα από 31.5.2021 έως 6.6.2021.
 • Οι εργοδότες που προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, με ατομική τους ευθύνη οφείλουν να κάνουν self-test και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας για τον COVID-19 (δεν δικαιούνται δωρεάν self-test).
 • Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τηλεργασία ή είναι σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους δεν δικαιούνται τα δωρεάν self-test από τα Φαρμακεία.

Ο εργοδότης υπόκειται στις εξής κυρώσεις :

 • Εάν δεν ενημερώσει τους εργαζομένους του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους όσον αφορά την τήρηση των μέτρων για τη διενέργεια self test , επιβάλλεται πρόστιμο 300,00€ ανά εργαζόμενο
 • Εάν απασχολεί εργαζόμενο χωρίς να έχει πραγματοποιήσει και να έχει δηλώσει το self-test , επιβάλλεται πρόστιμο 500,00€ ανά εργαζόμενο
 • Εάν απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self-test, επιβάλλεται πρόστιμο 1500,00€ ανά εργαζόμενο.

Παρακάτω παρατίθεται έγγραφη ενημέρωση για εργαζομένους που αρνούνται τη δήλωση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

Λογότυπο της Εταιρείας

…………… 2021 Αρ. Πρωτ.:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητή Κυρία………………………………………………….

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, αποφασίσθηκε από την πολιτεία, με την υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/ΦΕΚ Β 1588/19.4.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021/ (ΦΕΚ Β’ 2192 /26.5.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία. Η επιχείρηση μας, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα του θέματος και θέλοντας στο μέτρο του δυνατού να συμβάλει και αυτή στην προστασία της υγείας του προσωπικού της, των πελατών και προμηθευτών της και γενικότερα του έμψυχου δυναμικού με το οποίο συναλλάσσεται, φρόντισε άμεσα να εφαρμόσει το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού αυτού ελέγχου. Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτός/η είτε α) δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test), είτε β) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Η μόνη εργαζόμενη που αρνήθηκε να συμμορφωθεί στο ανωτέρω μέτρο, είσθε εσείς η …………………………………………………(το ονοματεπώνυμο της).

Επειδή πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η προάσπιση της υγείας του συνόλου του έμψυχου δυναμικού της και η πιστή τήρηση των υποχρεωτικών κανόνων που επιβάλει η πολιτεία, σας ενημερώνουμε ότι είναι ειλημμένη η απόφαση της διοίκησης, για όσο διάστημα είναι σε ισχύ οι ρυθμίσεις της εν λόγω υπουργικής απόφασης, να μην δέχεται πλέον να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της, σε εργαζόμενους που αρνούνται να συμμορφωθούν με το υποχρεωτικό αυτό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου. Το εάν είναι αντισυνταγματική η εν λόγω υπουργική απόφαση δεν μπορεί να κριθεί από κανένα όργανο, φορέα ή πρόσωπο, παρά μόνο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σας καλούμε να σκεφθείτε σοβαρά και με καλόπιστο πνεύμα τις ανωτέρω παρατηρήσεις και να αναθεωρήσετε την μέχρι τώρα στάση σας. Η Διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας μας παραμένουν στη διάθεση σας για οποιαδήποτε καθοδήγηση.

Για την Εταιρεία Έλαβα γνώση

Για το μισθωτό

Υπογραφή Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Σχόλια εργαζόμενου: