Ποιες οφειλές της εφορίας υπάγονται στη νέα ρύθμιση 24-48 δόσεων

Οι οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν εντάξει οφειλές τους σε κάποια ρύθμιση μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2019, σε περίπτωση που τη χάσουν, δεν μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 24/48 δόσεων, η οποία είναι η μοναδική που ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, ολόκληρο το ποσό που δεν έχει αποπληρωθεί, καθίσταται άμεσα απαιτητό και δεν παρέχεται καμία διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, όπως προκύπτει από τον νέο Οδηγό που εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Όλα αυτά ισχύουν από την 1η Απριλίου 2020 και μετά, καθώς από τότε, καταργήθηκε η ισχύ της παλαιάς πάγιας ρύθμισης των 12/24 δόσεων.

Μέχρι και την 31η Μαρτίου, όποιος οφειλέτης έχανε τη ρύθμιση των 12/24 δόσεων είχε την ευχέρεια να ενταχθεί ξανά, αποπληρώνοντας το υπόλοιπο που έχει μείνει σε δόσεις, τόσες, όσες ήταν και εκείνες που είχαν απομείνει από την αρχική ρύθμιση.

Παράδειγμα: Ο Χ φορολογούμενος είχε χρέος 12.000 ευρώ, και το ρύθμισε σε 12 δόσεις. Πλήρωσε έξι δόσεις (π.χ. 6.000 ευρώ) και μετά σταμάτησε, λόγω αδυναμίας και έχασε τη ρύθμιση. Εάν η απώλεια της ρύθμισης συνέβη μέχρι και 31 Μαρτίου 2020, είχε την ευχέρεια να επανενταχθεί στη ρύθμιση, για το υπόλοιπο ποσό των 6.000 ευρώ, αλλά οι δόσεις θα ήταν μέχρι έξι (όσες απέμειναν από την παλαιά).

Αυτό ίσχυε, μέχρι 31 Μαρτίου 2020. Έκτοτε, σε ισχύ είναι μόνο η νέα ρύθμιση των 24/48 δόσεων, αλλά αυτή ισχύει μόνο για ρυθμίσεις που έγιναν από τις 2 Νοεμβρίου 2019 και μετά.

Συνεπώς, όσοι είχαν ρύθμιση ενεργή την 1η Νοεμβρίου 2019 (12/24 δόσεις) και τη χάσουν, μετά την 1η Απριλίου 2020, δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα πρέπει να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό ή διαφορετικά θα έχουν να αντιμετωπίσουν τις κατασχέσεις από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό της Εφορίας.

Ο οφειλέτης του ανωτέρου παραδείγματος, που έχασε ή θα χάσει την παλαιά πάγια ρύθμιση, θα κληθεί να πληρώσει ολόκληρο το ποσό των 6.000 ευρώ, χωρίς καμία διευκόλυνση.

Η μόνη δυνατότητα που έχει είναι να πληρώνει όποτε έχει ένα ποσό στην Εφορία, όποτε έχει τη δυνατότητα, με βάση την ταυτότητα πληρωμής, αλλά θα επιβαρύνεται με τόκους για το ποσό που απομένει.

Ωστόσο η διαδικασία αυτή δεν τον προστατεύει από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή ακινήτων, οι οποίες είναι στην ευχέρεια της ΑΑΔΕ, να τις πραγματοποιήσει.

Ο Οδηγός της ΑΑΔΕ
Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση των 24/48 δόσεων;
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία, ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, ή προσωρινής διαταγής.

Προαιρετικά υπάγονται:

  • οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών και
  • οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
  • οι οφειλές, οι οποίες μετά την 1/11/2019 και μέχρι και τις 25/02/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 ή στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ, της οποίας οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι οι οφειλές υπήχθησαν στη ρύθμιση για πρώτη φορά.

Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

  • Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν αθωωθεί κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.
  • Οφειλές, οι οποίες σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων δεν δύνανται να ρυθμίζονται (π.χ. παρ. 2 του άρ. 22 του ν.4002/2011 (Α΄180) σχετικά με την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών).
  • Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ ακόμη και αν οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μετά την 1.11.2019.

Είχα ρύθμιση η οποία ήταν σε ισχύ την 01/11/2019 και σήμερα έχει απωλεσθεί. Τι μπορώ να κάνω;
Δεν μπορείτε να εντάξετε το υπόλοιπο των χρεών της απωλεσθείσας ρύθμισης που ήταν σε ισχύ την 01/11/2019, στην παρούσα ρύθμιση. Θα πρέπει τα εν λόγω χρέη, εφόσον δεν τελούν σε αναστολή είσπραξης, να εξοφληθούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: H δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4174/2013, ήταν εφικτή μέχρι την 31/03/2020. Από την 01/04/2020, η ρύθμιση του ν. 4174/2013 καταργείται.

Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4152/2013(Ρ2), η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;
Ναι. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Δ. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Δ (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4152/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».

Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4174/2013 η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;
Ναι. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Ε. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Ε (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4174/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».