Δώρο Πάσχα. Νέα διαδικασία. Σημεία προσοχής.

Οι εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ και έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους τους έως τις 30 Ιουνίου, ενώ θα λάβουν σε δεύτερο χρόνο την κρατική επιδότηση για το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου θα υποβάλλουν ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», ώστε να λάβουν στη συνέχεια από το κράτος σε εφάπαξ πληρωμή την κρατική επιδότηση που δικαιούνται για τις ημέρες της αναστολής. Στο ειδικό έντυπο οι εργοδότες θα δηλώνουν τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους καθώς και το ποσό του επιδόματος Δώρου Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έως 10 Ιουλίου οφείλουν να υποβάλλουν και την Α.Π.Δ. του Δώρου Πάσχα, η οποία θα είναι διακριτή, ενώ τα ποσά που βαρύνουν τον εργοδότη θα καταχωρίζονται με διαφορετικό κωδικό από τα ποσά που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα 6 βήματα

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοιού, βάσει κύριου ή δευτερεύοντα ΚΑΔ ενεργού στις 20/3 απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση να καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα έως τις 15 Απριλίου και μπορούν να το καταβάλλουν έως και τις 30 Ιουνίου. Εάν ο εργοδότης έχει κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τμήμα ή το σύνολο του προσωπικού του, τότε το ποσό του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το Δώρο Πάσχα φέτος θα υπολογιστεί βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Η ίδια ΚΥΑ καθορίζει και την διαδικασία με την οποία θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα ορίζοντας πως:

  1. Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν έως 30/6 στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.
  2. Οι επιχειρήσεις καταχωρίζουν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) το επίδομα εορτών Πάσχα, την οποία υποβάλλουν έως 10 Ιουλίου. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον εργοδότη καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 03 και στην ίδια Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών καταχωρίζονται τα ποσά που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
  3. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα που βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα «Εργάνη» και ειδικότερα:
  • τα στοιχεία της επιχείρησης
  • τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ),
  • τα στοιχεία των εργαζομένων τους καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  1. Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και ενεργού αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο ειδικό Έντυπο, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η υποβολή του ειδικού Εντύπου για το επίδομα εορτών Πάσχα, ορίζεται από την 1η έως την 10η Ιουλίου 2020.
  2. Το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία όπως δηλώνονται στο ειδικό έντυπο για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής του Δώρου Πάσχα.
  3. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται. Σε περίπτωση αναληθών στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις.

Η πληρωμή στους εργοδότες του μέρους του Δώρου που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) πραγματοποιείται εφάπαξ από το υπουργείο Εργασίας με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου-εργοδότη (ΙΒΑΝ) το οποίο έχει δηλωθεί στο ειδικό Έντυπο του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».

Στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.