Όλα τα ενεργά προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων ηγός για 12+1 δράσεις

Η κυβέρνηση μέσα στην κρίση ενεργοποίησε νέες δράσεις που αφορούν τόσο την επιδότηση τόκων σε παλαιά δάνεια, όσο και την επιχορήγηση επιτοκίου σε νέες επιχειρηματικές χορηγήσεις ειδικά προς μικρομεσαίους που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού.

Παράλληλα, στα μέσα αυτού του μήνα θα ξεκινήσει πρόγραμμα δανειοδοτήσεων για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που θα διευκολύνουν τον τραπεζικό δανεισμό μέσω κρατικών εγγυήσεων κατά 80% σε κάθε χορήγηση. Οι αναλυτικοί όροι του προγράμματος δεν έχουν γίνει γνωστοί. Για το λόγο αυτό η δράση δεν περιλαμβάνεται στη λίστα που ακολουθεί.

Μέσω των τριών αυτών δράσεων, η ρευστότητα στην αγορά θα μπορούσε να ενισχυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα έως και κατά 10 δισ. ευρώ, σε μία κρίσιμη περίοδο, καθώς αίρονται τα μέτρα για τη διασπορά του κορωνοϊού και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ανεβάζει ξανά ρολά.


1. Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων

H δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων τριών μηνών σε ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια.

Ειδικότερα, προσφέρει επιδότηση τόκων για την περίοδο από 01.04.2020 έως και 30.06.2020 για δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 μέρες στις 31/12/2019 και έχουν χορηγηθεί πριν από την 01.04.2020.

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

Καταληκτικός χρόνος υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται η 30/06/2020.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

– Δραστηριοποίηση στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αυτοί έχουν ανακοινωθεί στην σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μπορείτε να τους δείτε εδώ

– Δέσμευση ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων  με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020

– Κατοχή δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη από 90 μέρες στις 31/12/2019 και έχουν χορηγηθεί πριν από την 01.04.2020

Εξαιρούνται:

– προβληματικές επιχειρήσεις, πριν την 31.12.19, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα IV της σχετικής υπουργικής απόφασης και μπορείτε να δείτε εδώ

– επιχειρήσεις που δραστηριοοιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Η διαδικασία για την επιδότηση

Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».

Υποβάλλεται μία αίτηση για όσα δάνεια τηρεί η επιχείρηση σε μία τράπεζα, αλλά διαφορετικές (περισσότερες) αιτήσεις εάν διατηρεί συμβατική/δανειακή σχέση με περισσότερες τράπεζες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση γίνεται από την αρμόδια Τράπεζα και η επιχείρηση ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η πίστωση του δανειακού λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους θα γίνεται ανάλογα με τη συχνότητα της εκτοκιστικής περιόδου (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και, εν γένει, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της δικαιούχου Τράπεζας και τη μορφή του πιστοδοτικού λογαριασμού.


2. Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια

(Σημείωση: Οι αιτήσεις έχουν διακοπεί διότι καλύφθηκαν οι πόροι. Θα γίνει αξιολόγησή τους και αν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια η δράση θα ξανανοίξει)

Μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δόθηκε στη διάθεση των πληττόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων το πρόγραμμα παροχής Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου για 2 έτη.

α νέα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται από 10.000 – 500.000 ευρώ και αφορούν σε παροχή κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν πληττομενο λόγω κορωνοϊού ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

• Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή

• Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Διάρκεια και επιτόκιο

Τα δάνεια έχουν συνολική διάρκεια 2 – 5 έτη και παρέχονται με δυνατότητα περιόδου χάριτος πληρωμής κεφαλαίου από 6 έως 12 μήνες.

Το επιτόκιο καθορίζεται από την τράπεζα μετά την εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντα.

Στη συνέχεια, επιδοτείται από το ΤΕΠΙΧ ως εξής:

– Κατά 100% τα δύο πρώτα χρόνια, εάν διατηρηθούν σε αυτό το διάστημα οι θέσεις εργασίας που είχε η επιχείρηση στις 19 Μαρτίου

– Κατά 40% στην υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση των πρώτων δύο ετών καλύπτει επιτόκια έως και το 8%. Αν το επιτόκιο που θα ορίσει η τράπεζα είναι μεγαλύτερο, θα πληρώσετε τη διαφορά.

Επίσης, για να λάβετε την επιδότηση θα πρέπει να διατηρήσετε σε 2 χρόνια τις θέσεις εργασίας που είχε η επιχείρηση στις 19 Μαρτίου 2020.

Επιπλέον, μπορείτε να μειώσετε το επιτόκιο, εφόσον παράσχετε εξασφαλίσεις.

Τρόπος εξόφησης και έξοδα φακέλου

Για τη λήψη των χρημάτων, πληρώνετε εφάπαξ έξοδα που ανέρχονται στο 0,50% επί του εγκεκριμένου δανείου.

Το ελάχιστο ποσό των εξόδων είναι τα 100 ευρώ και το ανώτατο οι 4.000 ευρώ.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2 τρόπους αποπληρωμής:

  • Με χρεωλυτικές δόσεις.
  • Με τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Οι δόσεις καταβάλλονται κάθε μήνα ή κάθε 3 μήνες σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Επίσης, μπορείτε να εξοφλήσετε όλο το υπόλοιπο της χρηματοδότησής σας ή ένα μέρος της οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Πώς γίνονται αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν online αίτηση συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, όπου επιλέγουν μια ποια τράπεζα θέλουν να συνεργαστούν.

Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος είναι οι εξής: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας


3. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της παροχής δανείων, που είναι άτοκα κατά 40%.

Έχει σχεδόν τα ίδια χαρασκτηριστικά με το νέο πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ (βλέπε το 2), ωστόσο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αν πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού.

Αν και δεν προβλέπεται επιδότηση τόκων για 2 έτη κατά 100%, το δάνειο είναι άτοκο κατά 40% σε όλη τη διάρκειά του.

Επιπλέον, δίνονται στο πλαίσιο της δράσης και δάνεια επενδυτικού σκοπού, εκτός από κεφάλαιο κίνησης, ύψους από 10.000 έως 800.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.


4. Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων.

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000€ έως 200.000€ και επιδοτούνται από 50% – 65%.


5. Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Σε αυτού δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.


6. Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.


7. Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.


8. Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της Δράσης για το Κουπόνι Καινοτομίας είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας.


9. Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση επιχειρήσεων.

Σκοπός είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Επιδότηση 70% για σχέδια από 20.000€ ως 285.000€


10. Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης.

Επιδότηση ως 55% για σχέδια από 60.000€ ως 800.000€


11. Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


12. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια έως 200.000€.