Σύμφωνα με την ΠΝΠ που εκδόθηκε σήμερα 31/3/2020, από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως εκάστοτε ισχύουν, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

1) Ποιες επιταγές (αξιόγραφα) αφορά;

Αφορά Επιταγές, που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

2) Ποιες Επιχειρήσεις, μπορούν να ζητήσουν «αναστολή προθεσμιών»;

α) (Άμεσα) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:

• είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης,

• είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως εκάστοτε ισχύουν.

β) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:

• πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις (α) κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

3) Σε τι συνίσταται το μέτρο της «Αναστολής των Προθεσμιών»;

Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Παραδείγματα:

α) Αν μια επιταγή λήγει στις 10 Απριλίου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 24 Ιουνίου).

β) Αν μια επιταγή λήγει στις 30 Μαΐου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 13 Αυγούστου).

γ) Αν μια επιταγή λήγει στις 2 Ιουνίου 2020, θα πληρωθεί κανονικά (είναι εκτός του οριζόμενου διαστήματος «προστασίας»).

4) Ποιοι έχουν Υποχρέωση «Ηλεκτρονικής διαβίβασης»;

Πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους: α) εκδότες ή β) αποδέκτες ή γ) κομιστές

5) Που και πως διαβιβάζονται Ηλεκτρονικά;

Πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, πραγματοποιείται μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να γίνει προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

6) Ποια είναι η Προθεσμία της «Ηλεκτρονικής διαβίβασης»;

α) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας [η ΠΝΠ, εκδόθηκε 30-3-2020. Άρα έως 2-4-2020 (*)] για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις [περ. 2α]

β) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις [περ. 2β]

(*) Η «ειδική σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή», δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

7) Δυνατότητα των «κομιστών αξιογράφων», να ενταχθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις (Ατομικά ως Επιχείρηση, ακόμα και αν δεν ανήκουν στους «πληττόμενους ΚΑΔ»)

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων της περίπτωσης 2α, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις αντίστοιχες ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής [προφανώς η «ειδική εφαρμογή» θα ενημερωθεί από τον «κομιστή του αξιογράφου» και θα μπορεί να «τσεκάρει», εάν για τα αξιόγραφα αυτά έχει αιτηθεί «προστασία»] , εφόσον:

Το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, είναι: Μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση, κομιστής αξιογράφων που αναστέλλονται, ποσού 200.000 ευρώ, έχει μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών, για το έτος 2019, 900.000 ευρώ.

Έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στις «πληττόμενες επιχειρήσεις», αφού το 200.000/900.000, είναι μεγαλύτερο από το 20%.

Προσοχή:

Εξαίρεση υπαγωγής, παρόλο το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20%:

Εξαιρούνται οι κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

8) Υπάρχει, δυνατότητα εξόφλησης στην αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, μετά από αμοιβαία συμφωνία;

Ναι. Μπορεί ο υπόχρεος πληρωμής και ο δικαιούχος είσπραξης, να συμφωνήσουν μεταξύ τους, την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

9) Διευκρινήσεις που πρέπει να δοθούν.

α) Πως θα τηρηθεί η Προθεσμία (εντός 3 ημερών), που ούτως ή άλλως είναι ασφυκτική, ενώ δεν έχει ανοίξει η «ειδική εφαρμογή»;

β) Πότε θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ανωτέρω αποφάσεις/διευκρινήσεις;

γ) Διευκρινήσεις χρειάζονται για τον υπόχρεο της «ηλεκτρονικής διαβίβασης» (περιλαμβάνονται και οι «αποδέκτες»;)

10) Σημεία που πρέπει να προσέξουν οι Επιχειρήσεις (είτε είναι πληττόμενες, είτε όχι)

α) «Μετρήστε» τις επιταγές που εκδώσατε και δεν έχουν λήξει ακόμα, ώστε να τα καταχωρήσετε σε ειδική εφαρμογή, για να «προστατευτούν»

β) «Μετρήστε» τις επιταγές που σας έδωσαν πελάτες σας και εσείς έχετε δώσει σε προμηθευτές ή τράπεζες και δεν έχουν λήξει ακόμα, ώστε να δείτε την «έκθεση» σας απέναντι στους προμηθευτές ή τράπεζες.

γ) Υπολογίστε την «Ρευστότητά» σας μετά τα ανωτέρω δεδομένα.

Θα επανέλθουμε, μετά την έκδοση των διευκρινιστικών αποφάσεων.