Γιατί πρέπει να επιλέξετε την Διαμεσολάβηση για να λύσετε εμπορική διαφορά σας

Η Διαμεσολάβηση, ως τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Νόμο 3898/2010 και έχοντας ήδη διανύσει μία δεκαετία εφαρμογής, μόνον θετικά αποτελέσματα έχει να επιδείξει για όσους την επέλεξαν. Πράγματι η Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία στην οποία προσέρχεται και συμμετέχει κάποιος με την θέλησή του. Ακόμα και μετά τον πρόσφατο Νόμο 4640/2019, που καθιέρωσε ευρέως ως υποχρεωτική την ενημέρωση των πολιτών για την Διαμεσολάβηση, πριν την προσφυγή τους στο Δικαστήριο, η Διαμεσολάβηση είναι και παραμένει εκούσια διαδικασία. Γιατί η διεξαγωγή της εξαρτάται από το εάν θα την επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν.

Είναι λοιπόν χρήσιμη η καταγραφή δώδεκα βασικών λόγων για τους οποίους αξίζει να επιλέξετε την Διαμεσολάβηση:

1.   Γιατί είναι σύντομη διαδικασία, που ολοκληρώνεται σε μία μέρα, ακόμα και σε λίγες ώρες.
2.  Γιατί το κόστος της διαδικασίας είναι χαμηλό και διαχειρίσιμο (1/3 τουλάχιστον του κόστους μιας δίκης).
3.  Γιατί οδηγεί σε συνολική και οριστική επίλυση όλων των θεμάτων μιας ιδιωτικής διαφοράς, αστικής ή εμπορικής.
4.  Γιατί η επικοινωνία, συζήτηση και διαπραγμάτευση με την άλλη πλευρά, διευκολύνεται από έναν τρίτο, ανεξάρτητο και ουδέτερο, ειδικά εκπαιδευμένο επιστήμονα, τον διαμεσολαβητή, ο οποίος επιλέγεται από τα μέρη και είναι της κοινής εμπιστοσύνης τους.
5.   Γιατί στην διαμεσολάβηση, τα μέρη της διαφοράς αποφασίζουν τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς τους, ο οποίος αποτυπώνεται στην δική τους συμφωνία, επομένως έχουν τα ίδια την ευθύνη του αποτελέσματος της διαμεσολάβησης.
6.  Γιατί η διαδικασία διεξάγεται σε ιδιωτικό, ουδέτερο χώρο, με απόλυτη εμπιστευτικότητα και έτσι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και τα επαγγελματικά μυστικά.
7.  Γιατί η διαδικασία βασίζεται στην συνεργασία των δύο πλευρών για την επίλυση της διαφοράς τους. Τα μέρη ακούγονται και συνδιαλέγονται ισότιμα, με σεβασμό και ενσυναίσθηση, που οδηγεί σε αμοιβαία κατανόηση των πραγματικών τους αναγκών και επιδιώξεων και εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης, χωρίς νικητές και ηττημένους.
8.  Γιατί το ήπιο και συνεργατικό κλίμα της διαδικασίας αμβλύνει την σύγκρουση και αποτρέπει την πλήρη διάσπαση της προσωπικής σχέσης ή της επαγγελματικής συνεργασίας, οι οποίες σώζονται!
9.    Γιατί η διαδικασία καταλήγει σε συμφωνία, η οποία έχει δεσμευτική νομική ισχύ και είναι άμεσα εκτελεστή, όπως μία τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
10.  Γιατί, ακόμα κι αν η διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς την επικοινωνία των μερών της διαφοράς, με αμοιβαία κατανόηση των λόγων της σύγκρουσης και πρόοδο στην σκέψη ως προς τον τρόπο επίλυσής της.
11.   Γιατί στην διαμεσολάβηση, τα μέρη της διαφοράς μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και να υποβάλουν προτάσεις και αντιπροτάσεις με ασφάλεια, χωρίς φόβο ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε βάρος τους σε τυχόν μελλοντική δίκη.
12.   Γιατί είναι μία διαδικασία που οδηγεί σε σύνθεση και όχι σε διαχωρισμό, κάτι που είναι ζητούμενο για την βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων και την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης.