Όλες οι αλλαγές για τα εταιρικά αυτοκίνητα. Νέα κίνητρα.

Με τις νέες διατάξεις  αναφορικά με την παραχώρηση οχήματος προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του τρόπου υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, προκειμένου να ανταποκρίνεται περισσότερο στο πραγματικό όφελος που λαμβάνει σε ετήσια βάση ο φορολογούμενος από τη χρήση του οχήματος, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται υπέρμετρα από την παραχώρηση της χρήσης αυτού.

■ Η σημαντική αλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι πλέον η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, θα υπολογίζεται με βάση κλίμακα και όχι όπως μέχρι σήμερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που τελικά φορολογείται.

■  Επιπροσθέτως προκύπτει ελάφρυνση και από την αύξηση του ορίου της ΛΤΠΦ  (από 12.000,00 σε 17.000,00) για τα αυτοκίνητα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς.

■  Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τη σημαντική αυτή αλλαγή και τα ποσά που υπολογίζονται βάσει της κλίμακας

Ισχύουσα διάταξη (χωρίς κλίμακα) Νέα διάταξη (με κλίμακα) Ποσά
Αξία οχήματος Συντελεστής Αξία οχήματος Συντελεστής
0,00 – 12.000,00 4% 0,00 – 14.000,00 4% 560,00
12.000,01 – 17.000,00 7% 14.000,01 – 17.000,00 20% 1.160,00
17.000,01 – 20.000,00 14% 17.000,01 – 20.000,00 33% 2.150,00
20.000,01 – 25.000,00 18% 20.000,01 – 25.000,00 35% 3.900,00
25.000,01 και άνω 22% 25.000,01 – 30.000,00 37% 5.750,00
30.000,01 και άνω 20%


Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση του νέου τρόπου υπολογισμού της αξίας  παραχώρησης ενός οχήματος, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Παραχωρείται όχημα με ΛΤΠΦ 17.100 ευρώ σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο της επιχείρησης. Το όχημα αυτό έχει αποκτηθεί ως καινούριο από την επιχείρηση, προ ενός έτους  και άρα η αξία από την παραχώρησή του, δεν υπόκειται σε μείωση λόγω παλαιότητας. Με βάση τον  παλαιό τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ανέρχεται σε:

ΛΤΠΦ (σε ευρώ) Συντελεστής Υπολογισμού Αξία Παραχώρησης (σε ευρώ)
17.100,00 14% 2.394,00


Με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, για το ίδιο όχημα ανέρχεται σε:

ΛΤΠΦ (σε ευρώ) Συντελεστής Υπολογισμού Αξία Παραχώρησης (σε ευρώ)
14.000,00 4% 560,00
3.000,00 20% 600,00
100,00 33% 33,00
17.100,00 1.193,00


Συνεπώς, από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης την 1/1/2020 και με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, γίνεται πλέον «κλιμακωτά» και οδηγεί σε χαμηλότερη επιβάρυνσή του για το ίδιο όχημα.

Επιπλέον, εφόσον το όχημα αυτό, παραχωρείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχει ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ, δεν υπολογίζεται η αξία της παραχώρησής του, ως εισόδημα για τον εργαζόμενο.

■  Σημαντική επίσης είναι και η ελάφρυνση που προκύπτει βάσει του άρθρου 5 του νόμου. Ειδικότερα, με την εν λόγω διάταξη, «Εξαιρείται η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g C02/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως 40.000 ευρώ, προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους». Η διάταξη αυτή αφορά σε όλα τα οχήματα (είτε παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς ή όχι).