Το Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται.

1. Γενικά

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί (υπάλληλοι – εργάτες) που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) από 1.5 έως 31.12 κάθε έτους και ανεξάρτητα εάν η σύμβαση εργασίας είναι έγκυρη ή άκυρη. Επίσης, Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων στις 21.12 κάθε χρόνου. Εάν αυτή συμπίπτει με ημέρα Κυριακή και η επιχείρηση παραμείνει κλειστή, τότε αυτό καταβάλλεται την επομένη . Τους παρέχεται όμως το δικαίωμα (σπανίως απαντάται) να παρακρατήσουν το μέρος του Δώρου που αναλογεί από για να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις αποχώρησης μισθωτών και να το καταβάλλουν την 31.12 . Εάν η 31/12 είναι Κυριακή και η επιχείρηση παραμείνει κλειστή, τότε καταβάλλεται την επομένη. Εάν όμως είναι κλειστή και την Πρωτοχρονιά, η διαφορά αυτή πρέπει να πληρωθεί την Παρασκευή ή το Σάββατο. άρα, από το Δώρο του 2011 οι εργοδότες μπορούν να παρακρατήσουν μέρος των αποδοχών που αναλογεί σε αυτό από 22.12 έως 31.12 (δηλαδή για 10 ημέρες ή 10 : 19 χ 2 = 1,052 ημερομίσθια).

Σημειώνεται ότι, οι μισθωτοί που θα προσληφθούν από 22.12.2019 και μετά δικαιούνται και αυτοί αναλογία Δώρου το οποίο θα τους καταβληθεί στις 31.12.2019.

Η καθυστέρηση καταβολής του Δ.Χ., το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΑΠ, επισύρει τις ποινικές κυρώσεις του ΑΝ 690/1945 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 2336/1995 . Έτσι όποιος εργοδότης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή του ΣΕΠΕ ή Αστυνομικής Αρχής, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

2. Προσδιορισμός ημερομισθίων Δώρου Χριστουγέννων

Οι μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης που θα εργαστούν από 1.5.2019 έως 31.12.2019, εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται ένα (1) μισθό ή 25 ημερομίσθια οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του μισθωτού αλλά μόνο ο τρόπος πληρωμής.

Ο αριθμός των ημερομισθίων έχει ως βάση τις 237,5 ημερολογιακές ημέρες από 1.5 έως 31.12 κάθε έτους (και όχι τις 245) γιατί, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για κάθε δεκαεννιά (19) ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας οι μισθωτοί δικαιούνται δύο (2) ημερομίσθια Δώρου (ή 237,5 : 19 χ 2 = 25). Για λιγότερη των δεκαεννιά (19) ημερών διάρκεια της σχέσης εργασίας (νέα πρόσληψη ή λύση της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο, κ.λπ.) οι μισθωτοί δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

Οι περιπτώσεις αποχής από την εργασία οι οποίες λαμβάνονται ή όχι υπόψη για τον προσδιορισμό των ημερομισθίων του Δώρου Χριστουγέννων είναι:

α) Ημέρες αποχής από την εργασία που συνυπολογίζονται ως χρόνος απασχόλησης

• Το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό (8 + 9 = 17 εβδομάδων), καθώς και ο επιπλέον χρόνος άδειας από την πιθανολογούμενη ημερομηνία γέννησης.

• Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εφέδρων που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικής άσκησης, εφόσον δεν υπερβαίνει το μήνα. Στην περίπτωση γενικής επιστράτευσης συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος της στράτευσης ως εφέδρων.

• Οι ημέρες που απουσιάζουν οι μισθωτοί λόγω ασθένειας, ανεξαρτήτως εάν δικαιούνται ή όχι αποδοχές από τον εργοδότη και δεν επιδοτήθηκαν από ΙΚΑ κ.λπ., και δεν έχουν υπερβεί τα όρια βραχείας διάρκειας ασθένειας.

• Οι ημέρες επίσχεσης εργασίας και υπερημέριας του εργοδότη.

• Οι ημέρες των επίσημων αργιών, εθιμικών καθώς και εκείνων που έχει καθιερώσει η επιχείρηση με ή χωρίς κανονισμό.

• Οι ημέρες αποχής από την εργασία λόγω ανυπαίτιου κωλύματος.

• Οι ημέρες των αδειών μετ΄ αποδοχών (κανονική, γάμου, εκλογών κ.λπ.).

• Οι ημέρες άδειας λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας που δικαιούνται οι ανάπηροι πολέμου (με πλήρεις αποδοχές και οι οποίες είναι πέρα από εκείνες της κανονικής άδειας. Επίσης, οι αντίστοιχες άδειες που χορηγούνται έπειτα από γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ, οι οποίες εξομοιώνονται με ασθένεια και ο εργοδότης συμμετέχει στο σύνολο ή μέρος του ημερομισθίου και δεν επιδοτείται ο μισθωτός.

β) Ημέρες αποχής από την εργασία που δεν συνυπολογίζονται ως χρόνος απασχόλησης

• Αφαιρούνται οι ημερολογιακές ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας.

• Αφαιρούνται οι ημέρες απεργίας, στάσεων εργασίας, οι άδειες σπουδαστών, οι γονικές άδειες, καθώς και οι συνδικαλιστικές άδειες, εφόσον όλες αυτές είναι άνευ αποδοχών.

Επειδή οι στάσεις εργασίας είναι ώρες αποχής από την εργασία, αυτές πρέπει να αθροιστούν και στη συνέχεια να διαιρεθούν με τις ώρες της ημερήσιας απασχόλησής των για να προσδιοριστούν οι ημέρες της αποχής.

• Αφαιρούνται οι ημέρες άδειας άνευ αποδοχών, καθώς και τα διαστήματα που δεν απασχολούνται οι μισθωτοί των εποχικών κυρίως επιχειρήσεων, γιατί η σύμβαση εργασίας των είναι σε αναστολή.

• Αφαιρούνται οι ημέρες ασθένειας που οι μισθωτοί έχουν υπερβεί τα όρια της βραχείας διάρκειας.

• Αφαιρούνται οι ημέρες ασθένειας που οι μισθωτοί επιδοτούνται από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

• Αφαιρούνται οι ημέρες στράτευσης των μισθωτών που υπηρέτησαν τη θητεία τους.

• Αφαιρούνται οι ημέρες της ειδικής άδειας μητρότητας (6 μηνών ή μέρος αυτών) που η μητέρα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

3. Προσδιορισμός αποδοχών Δώρου Χριστουγέννων

α) Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων γίνεται με βάση τις «τακτικές αποδοχές» που δικαιούνται οι μισθωτοί την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου (δηλ. την 10.12.2019) ή εκείνη της λύσης της σχέσης εργασίας (με καταγγελία ή απομάκρυνση ή οικειοθελή αποχώρηση ή θάνατο του μισθωτού κ.λπ.). Προκειμένου περί μερικής απασχόλησης ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές που αντιστοιχούν στη μειωμένη απασχόληση. Τέλος, εάν μεσολαβήσει αύξηση αποδοχών μετά τις 10.12 ή από την ημέρα της λύσης της σχέσης εργασίας με αναδρομική ισχύ, ο μισθωτός δικαιούται συμπληρωματικού δώρου.

Τακτικές αποδοχές είναι ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία κ.λπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή κατ΄ επανάληψη, περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Οι ανωτέρω πρόσθετες παροχές σε χρήμα αποτελούνται από: Την αμοιβή της απλής πρόσθετης εργασίας, την αμοιβή της υπερεργασίας (ωρομίσθιο και προσαύξηση), την αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (ωρομίσθιο και προσαύξηση), μόνο την προσαύξηση (75%) της νόμιμης απασχόλησης κατά τις Κυριακές (και εφόσον γι' αυτές χορηγήθηκε ρεπό) ή επίσημες αργίες και μόνο την προσαύξηση (25%) για απασχόληση τη νύχτα.

Στις προαναφερόμενες πρόσθετες παροχές πρέπει να προστεθούν και παροχές όπως: Πριμ παραγωγής, παρουσίας, προμήθειες κ.λπ., η αποζημίωση εκτός έδρας που καταβάλλεται σταθερά κάθε μήνα και δεν αντιπροσωπεύει διανυκτερεύσεις, όπως και τα οδοιπορικά, εφόσον δεν αφορούν σε μετακινήσεις του μισθωτού.

Για τον προσδιορισμό της προσαύξησης του καταβαλλόμενου ωρομισθίου (συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των εις είδος παροχών), πρέπει να αθροιστούν όλες οι ανωτέρω πρόσθετες παροχές και να διαιρεθούν με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών της περιόδου που αντιστοιχούν σε κάθε μισθωτό (η εβδομάδα επί 5ημέρου είναι 6 ημέρες, ο μήνας για τους αμειβόμενους με μισθό είναι πάγια 25 ημέρες και για τους ημερομίσθιους στο 6ήμερο σύστημα είναι οι πραγματικές εργάσιμες ημέρες) και το πηλίκο που θα προκύψει πρέπει να προστεθεί στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

Το συνολικό ποσό του Δώρου Χριστουγέννων, όπως αυτό προκύπτει από τους ανωτέρω υπολογισμούς, πρέπει να προσαυξηθεί και με αναλογία του επιδόματος αδείας, το οποίο ως ετήσια αμοιβή ανήκει στις τακτικές αποδοχές και είναι ίσο με 4,166% των τακτικών αποδοχών (μισθού ή ημερομισθίου) ή συντελεστής 0,04166 (δηλ. 0,5 : 12 = 0,04166 ή 13 : 312 = 0,04166 δηλ. εβδομάδες 52 χ 6 = 312 ημερομίσθια).

β) Η ρητή συμφωνία μεταξύ μισθωτού και εργοδότη για καταβολή μηνιαίων αποδοχών επιπλέον των νομίμων για να καλύπτονται τα Δώρα είναι νόμιμη Εξαιρείται μόνο το Δώρο των οικοδόμων.

γ) Τα δώρα εορτών (ΔΧ και ΔΠ) δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά σε χρήμα μόνο.

4. Προσδιορισμός αποδοχών Δώρου Χριστουγέννων με συντελεστή, όταν οι μισθωτοί δεν δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο

4.1 Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που δεν απασχολήθηκαν όλη την περίοδο 1.5 έως 31.12.2019 ο συντελεστής προσδιορισμού απευθείας του Δώρου Χριστουγέννων σε συνδυασμό με τις ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σχέσης εργασίας είναι 0,00421 (δηλ. 1 : 237,5 = 0,00421). άρα για κάθε μία ημερολογιακή ημέρα σχέσης εργασίας ο μισθωτός δικαιούται για το ΔΧ 0,00421 του μηνιαίου μισθού του. Π.χ. Υπάλληλος βιομηχανίας με μηνιαίο μισθό 1300,00 € και εργασιακή σχέση 65 ημερολογιακών ημερών δικαιούται μικτές αποδοχές για Δώρο Χριστουγέννων 370,57 €, βάσει των παρακάτω υπολογισμών:

• Ημέρες 65 x 0,00421 x 1.300,00= 355,75
Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας 355,75 x 0,04166= 14,82
Σύνολο (ή 355,75 x 1,04166)370,57
ή
• Ημέρες 65 : 19 χ 2 = 6,842 ημερομίσθια και 1.300,00 : 25 = 52,00 € ημερομίσθιο
Ημερομίσθια 6,842 x 52,00 x 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας) = 370,60 €
• Βάσει του πίνακα της παρ. 8: 0,2737 χ 1.300,00 χ 1,04166= 370,63

4.2 Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο ο υπολογισμός είναι ο ίδιος αλλά ο συντελεστής διαφέρει και είναι 0,105 και προκύπτει από τη σχέση 25 : 237,5 = 0,105 (ή 2 : 19 = 0,105). Π.χ. Εργάτης βιομηχανίας με ημερομίσθιο 34,00 € και εργασιακή σχέση 70 ημερολογιακών ημερών δικαιούται μικτές αποδοχές Δώρου Χριστουγέννων 260,31 € βάσει των παρακάτω υπολογισμών:

• Ημέρες 70 x 0,105 x 34,00= 249,90 €
Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας 249,90 x 0,04166= 10,41 €
Σύνολο (ή 249,90 x 1,04166)260,31 €
ή
• Ημέρες 70 : 19 χ 2 = 7,36 ημερομίσθια και 7,36 x 34,00 x 1,04166= 260,66 €
• Βάσει του πίνακα της παρ. 8:
7,3684 χ 34,00 χ 1,04166= 260,96 €

5. Λοιπά θέματα σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων

5.1 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, διατάξεις νόμων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους από την Υπουργική Απόφαση υπερισχύουν αυτής.

5.2 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ μισθωτών

Οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και προκειμένου περί ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ μέχρι του ποσού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (για τους μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένους) ή του πλαφόν για τους νεοασφαλισμένους (δηλ. από 1.1.1993 και μετά) που ισχύει κάθε φορά.

Για τους νεοασφαλισμένους (από 1.1.1993) μισθωτούς αδιαφόρως αριθμού ημερομισθίων οι εισφορές θα υπολογιστούν μέχρι του ποσού των 6.500,00 € (για το 2019).

5.2.1 Ποσό Δώρου πέρα από το προβλεπόμενο από την Υπουργική Απόφαση

Εάν η επιχείρηση χορηγεί Δώρο πέρα από το νόμιμο (οικειοθελώς) το ποσό αυτό θεωρείται έκτακτη αμοιβή και για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ του ΕΦΚΑ, πρέπει να επιμεριστεί στους οχτώ (8) μήνες (1.5 έως 31.12) που αντιστοιχεί. Ο επιμερισμός αυτός για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31.12.1992) επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση που, με την προσθήκη του επιπλέον αυτού ποσού, οι αποδοχές του Δώρου υπερβαίνουν το μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, άλλως δεν επιμερίζεται το ποσό αυτό και ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται επί του συνολικού ποσού του Δώρου.

5.2.2 Απόδοση εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών

Η υποχρέωση απόδοσης προς το ΕΦΚΑ των εισφορών του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2012.

5.3 Παραγραφή

Οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων του αμιγώς ιδιωτικού τομέα παραγράφονται μετά 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές, (ή του ΔΧ 2019 παραγράφονται υπέρ της επιχείρησης την 31.12.2016). Οι αποδοχές όμως των μισθωτών του Δημοσίου και ΟΤΑ παραγράφονται μετά τη 2ετία από τη γένεση της απαίτησης, ενώ των ΝΠΔΔ από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές.

6. Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών

6.1 Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 της Υπουργικής Απόφασης, οι απασχολούμενοι στα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται, για κάθε 8 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν από 1.5 έως 31.12.2019 ή μέχρι την ημερομηνία λύσης της σχέσης εργασίας, ένα (1) ημερομίσθιο για Δώρο Χριστουγέννων.

Η ίδια ως άνω τακτική προσδιορισμού των ημερομισθίων και υπολογισμού των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων ακολουθείται και για τους απασχολούμενους με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής απασχόληση (δηλ. για εργασία λιγότερων των 5 ή 6 εργάσιμων ημερών την εβδομάδα με πλήρες και σταθερό ημερήσιο ωράριο κατά τις ημέρες που εργάζονται). Οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται και μισό Δ.Χ. για τις ημέρες που δεν εργάζονται. Για τους απασχολούμενους όμως με διαλείπουσα εργασία που δεν έχουν σταθερό ωράριο βλ. στο τέλος της παρ. 6.2.

Π.χ. Μισθωτός (εργάτης) με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ή για την αποπεράτωση του έργου που ανέλαβε) απασχολήθηκε 52 ημέρες και εισέπραξε το ποσό των 1.664,00 € από 1.5 έως 31.12.2011.

Το Δώρο Χριστουγέννων που αναλογεί ανέρχεται στο ποσό των 216,67 € βάσει των παρακάτω υπολογισμών:

Ημέρες εργασίας 52 : 8 = 6,5 ημερομίσθια ΔΧ

Αμοιβές 1.664,00 : 52 = 32,00 € ημερομίσθιο

Αρα, ημερομίσθια 6,5 x 32,00=208,00 €
Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας 208,00 χ 4,166%=8,67 €
Σύνολο (ή 208,00 x 1,04166)216,67 €

6.2 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, το Δώρο Χριστουγέννων των παρακάτω κατηγοριών μισθωτών υπολογίζεται με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αυτής (βλ. ανωτέρω παρ. 2 για τον αριθμό των ημερομισθίων), ενώ το ημερομίσθιο προσδιορίζεται βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στο χρονικό διάστημα από 1.5 έως 31.12 ή μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

α) Εργατοτεχνίτες που απασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης απόδοσης) κ.λπ.

β) Υπάλληλοι που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με μισθό και ποσοστά.

γ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότες γενικά (πολλαπλή απασχόληση) και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.

δ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και το Δώρο των δημοσιογράφων, οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.

Το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με το συνολικό αριθμό των εργάσιμων ημερών που περιλαμβάνονται στο χρονικό διάστημα 1.5 έως 31.12 κατά το οποίο εργάστηκε ο μισθωτός ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Οι ημέρες αυτές είναι 200 (8 x 25) για τους αμειβόμενους με μισθό και 210 για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (δηλ. 245 : 7 χ 6 = 210) και έτσι προσδιορίζεται το μέσο ημερομίσθιο.

Π.χ. Μισθωτός (εργάτης) απασχολήθηκε το ανωτέρω διάστημα ώρες 630 με ωριαία αμοιβή 6,00 €. Ζητείται να προσδιοριστούν οι μικτές αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων.
Αποδοχές ώρες 630 x 6,00 = 3.780,00 €
Μέσο ημερομίσθιο = 3.780,00 : 210 = 18,00 €
ΔΧ = Ημερομίσθια 25 x 18,00 x 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας) = 468,75 €

Η ίδια ως άνω τακτική ακολουθείται και για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων των απασχολούμενων με διαλείπουσα εργασία, των οποίων το ημερήσιο ωράριο δεν είναι σταθερό για τις ημέρες που εργάζονται. Αρα το ποσό του ημερομισθίου είναι ανάλογο με τις ώρες απασχόλησης.

6.3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της ΥΑ για τους σερβιτόρους και βοηθούς αυτών που απασχολούνται σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ουζερί και συναφή καταστήματα, ως ημερομίσθιο για τον υπολογισμό των δώρων εορτών (ΔΠ και ΔΧ) λαμβάνεται το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, στην οποία ο κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει.

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί αυτών αμείβονται με τα ποσοστά φιλοδωρήματος που προβλέπει το άρθρο 54 του Ν 2224/1994. Για την κάλυψη των αποδοχών των δώρων εορτών (ΔΧ και ΔΠ) αυτών των μισθωτών, στην παρ. 1 του άρθρου 5 της σχετικής ΥΑ 19040/1981, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά και συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής τους.

Σημειώνεται ότι, εάν ο εργοδότης τις ανωτέρω ημερομηνίες του αυξημένου ποσοστού φιλοδωρήματος δε λειτουργήσει την επιχείρησή του, δεν δικαιούται να περικόψει τις αποδοχές των δώρων. Σε αυτήν την περίπτωση το Δ.Χ. θα υπολογιστεί με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της μισθολογικής κλάσης στην οποία ο μισθωτός κατατάσσεται από το ΙΚΑ.

Σε αντίθεση με τους ανωτέρω μισθωτούς ειδικά για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων, κέντρων διασκέδασης, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων της περιοχής του Νομού Αττικής, εκτός των Νήσων, το προϊόν από την αύξηση του ποσοστού φιλοδωρήματος μοιράζεται μεταξύ των εργαζόμενων κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και κατά την αυτή αναλογία, κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.

6.4 Οι μισθωτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, για το χρονικό αυτό διάστημα, δικαιούνται το μισό Δώρο. Επίσης, οι μισθωτοί που απασχολούνται με το σύστημα της «εκ περιτροπής απασχόλησης» αλλά με πλήρες ημερήσιο ωράριο, για τις ημέρες που δεν απασχολούνται, δικαιούνται και αυτοί το μισό Δώρο.

6.5 Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν δικαιούνται αποδοχές για δώρα εορτών.6.5 Σε περίπτωση που κάποιος μισθωτός για την περίοδο 1.5 έως 31.12 έχει υπογράψει δύο (2) συμβάσεις μία (1) πλήρους απασχόλησης π.χ. για 2 μήνες και μία (1) άλλη για τους υπόλοιπους 6 μήνες με μειωμένη απασχόληση, το ΔΧ θα υπολογιστεί, όπως αναφέρουμε ανωτέρω στην παρ. 2, χωριστά για κάθε περίοδο και με καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, εκείνο της ημέρας λύσης της σχέσης εργασίας του 2μήνου και το αντίστοιχο της 10.12 για τη μειωμένη απασχόληση.

6.6 Στους υπαλλήλους που συνδέονται με το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και έχουν αντιμισθία τακτικού διοικητικού υπαλλήλου, καταβάλλονται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ό,τι και στους τακτικούς υπαλλήλους του αντιστοίχου μισθού για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω αριθ. 19040/1981 κοινής ΥΑ, που εφαρμόζονται για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά εκείνες των εκπαιδευτικών του Δημοσίου.

6.7. Οι οικοδόμοι τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) τα λαμβάνουν μόνο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω του «Ειδικού λογαριασμού χορήγησης δώρου εορτών, αδείας και επιδόματος αδείας» (ΕΛΔΕΟ), που έχει συσταθεί με το Ν 4321/1963 , και όχι από τον εργοδότη τους. Οι τελευταίοι για οικοδομικές και τεχνικές εργασίες γενικά καταβάλλουν «ειδική εισφορά» στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα δικαιούνται μόνο οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κανονισμού Ασφάλισης. Επίσης, ειδικά για τους οικοδόμους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 4321/1963 , κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού για την καταβολή υψηλοτέρων των νομίμων αποδοχών, για να συμψηφίζονται οι αποδοχές των δώρων εορτών, αδείας και επιδόματος αδείας, είναι άκυρη .

6.8 Τα δώρα εορτών των οικιακών μισθωτών (οικόσιτων και μη υπολογίζονται ως εξής:

α) Για το μη οικόσιτο προσωπικό (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί μάγειροι κ.λπ.) το Δ.Χ. υπολογίζεται βάσει των σε χρήμα μόνον καταβαλλόμενων σε κάθε μήνα μηνιαίων αποδοχών.

β) Για το οικόσιτο προσωπικό (οικιακές βοηθοί) ανεξάρτητα από την ηλικία του, τα δώρα εορτών (Δ.Π. και Δ.Χ.) δεν μπορεί να είναι κατώτερα του 10πλασίου για το Δ.Χ. και του 8πλασίου για το Δ.Π. του γενικού κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ (για το 2011 είναι 33,57 €), όταν η απασχόληση καλύπτει ολόκληρη την περίοδο των δώρων, ενώ για μικρότερα διαστήματα απασχόλησης μειώνεται αναλογικά.

7. Πίνακας

Ακολουθεί πίνακας υπολογισμού των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων με συντελεστή για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό (2) και του αριθμού των ημερομισθίων που δικαιούνται οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο (3).

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται μόνο για τους μισθωτούς που δικαιούνται μειωμένο δώρο, ενώ δεν περιλαμβάνει την προσαύξηση από την αναλογία του επιδόματος αδείας 0,04166 (ή 0,5:12=0,04166), ώστε να προσδιοριστούν οι «τακτικές αποδοχές» βάσει των οποίων υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων. Ο πίνακας αυτός συντάχθηκε με βάση την ΥΑ και με τη σχέση 1 : 237,5 (ή ημερομίσθια 25 χ 9,5 ημέρες = 237,5 ή 19/2 χ 25 = 237,5 ημέρες).

Ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας μισθωτών (1)ΣυντελεστήςΗμερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας μισθωτών (1)ΣυντελεστήςΗμερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας μισθωτών (1)Συντελεστής
αποδοχών ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με μισθό (2)αριθμού ημερομισθίων ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με ημερομίσθιο (3)αποδοχών ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με μισθό (2)αριθμού ημερομισθίων ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με ημερομίσθιο (3)αποδοχών ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με μισθό (2)αριθμού ημερομισθίων ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με ημερομίσθιο (3)
10,00420,1053540,22745,68421070,450511,2632
20,00840,2105550,23165,78951080,454711,3684
30,01260,3158560,23585,89471090,458911,4737
40,01680,4211570,2461100,463211,5789
50,02110,5263580,24426,10531110,467411,6842
60,02530,6316590,24846,21051120,471611,7895
70,02950,7368600,25266,31581130,475811,8947
80,03370,8421610,25686,42111140,4812
90,03790,9474620,26116,52631150,484212,1053
100,04211,0526630,26536,63161160,488412,2105
110,04631,1579640,26956,73681170,492612,3158
120,05051,2632650,27376,84211180,496812,4211
130,05471,3684660,27796,94741190,501112,5263
140,05891,4737670,28217,05261200,505312,6316
150,06321,5789680,28637,15791210,509512,7368
160,06741,6842690,29057,26321220,513712,8421
170,07161,7895700,29477,36841230,517912,9474
180,07581,8947710,29897,47371240,522113,0526
190,082720,30327,57891250,526313,1579
200,08422,1053730,30747,68421260,530513,2632
210,08842,2105740,31167,78951270,534713,3684
220,09262,3158750,31587,89471280,538913,4737
230,09682,4211760,3281290,543213,5789
240,10112,5263770,32428,10531300,547413,6842
250,10532,6316780,32848,21051310,551613,7895
260,10952,7368790,33268,31581320,555813,8947
270,11372,8421800,33688,42111330,5614
280,11792,9474810,34118,52631340,564214,1053
290,12213,0526820,34538,63161350,568414,2105
300,12633,1579830,34958,73681360,572614,3158
310,13053,2632840,35378,84211370,576814,4211
320,13473,3684850,35798,94741380,581114,5263
330,13893,4737860,36219,05261390,585314,6316
340,14323,5789870,36639,15791400,589514,7368
350,14743,6842880,37059,26321410,593714,8421
360,15163,7895890,37479,36841420,597914,9474
370,15583,8947900,37899,47371430,602115,0526
380,164910,38329,57891440,606315,1579
390,16424,1053920,38749,68421450,610515,2632
400,16844,2105930,39169,78951460,614715,3684
410,17264,3158940,39589,89471470,618915,4737
420,17684,4211950,4101480,623215,5789
430,18114,5263960,404210,10531490,627415,6842
440,18534,6316970,408410,21051500,631615,7895
450,18954,7368980,412610,31581510,635815,8947
460,19374,8421990,416810,42111520,6416
470,19794,94741000,421110,52631530,644216,1053
480,20215,05261010,425310,63161540,648416,2105
490,20635,15791020,429510,73681550,652616,3158
500,21055,26321030,433710,84211560,656816,4211
510,21475,36841040,437910,94741570,661116,5263
520,21895,47371050,442111,05261580,665316,6316
530,22325,57891060,446311,15791590,669516,7368
1600,673716,84211890,795819,89472180,917922,9474
1610,677916,94741900,8202190,922123,0526
1620,682117,05261910,804220,10532200,926323,1579
1630,686317,15791920,808420,21052210,930523,2632
1640,690517,26321930,812620,31582220,934723,3684
1650,694717,36841940,816820,42112230,938923,4737
1660,698917,47371950,821120,52632240,943223,5789
1670,703217,57891960,825320,63162250,947423,6842
1680,707417,68421970,829520,73682260,951623,7895
1690,711617,78951980,833720,84212270,955823,8947
1700,715817,89471990,837920,94742280,9624
1710,72182000,842121,05262290,964224,1053
1720,724218,10532010,846321,15792300,968424,2105
1730,728418,21052020,850521,26322310,972624,3158
1740,732618,31582030,854721,36842320,976824,4211
1750,736818,42112040,858921,47372330,981124,5263
1760,741118,52632050,863221,57892340,985324,6316
1770,745318,63162060,867421,68422350,989524,7368
1780,749518,73682070,871621,78952360,993724,8421
1790,753718,84212080,875821,89472370,99789524,9474
1800,757918,94742090,8822238125
1810,762119,05262100,884222,1053239125
1820,766319,15792110,888422,2105240125
1830,770519,26322120,892622,3158241125
1840,774719,36842130,896822,4211242125
1850,778919,47372140,901122,5263243125
1860,783219,57892150,905322,6316244125
1870,787419,68422160,909522,7368245125
1880,791619,78952170,913722,8421

Για τον προσδιορισμό των μικτών αποδοχών του ΔΧ με βάση τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

π.χ. Εργασιακή σχέση:

α) Υπαλλήλου 50 ημερολογιακών ημερών με μηνιαίο μισθό 1.000,00 €

1.000,00 χ 0,2105 χ 1,04166 = 219,27 € μικτές αποδοχές ΔΧ

β) Εργάτη 65 ημερολογιακών ημερών με ημερομίσθιο 33,57 €

6,8421 χ 33,5 χ 1,04166 = 239,26 € μικτές αποδοχές ΔΧ