Μείωσε άμεσα τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές σου. 
Μετατρέψτε την επιχείρησή σας σε ΙΚΕ.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι η νέα εταιρική μορφή που εισήχθη στην έννομη τάξη της χώρας μας με το νόμο 4072/2012. Προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στα πλαίσια της αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου στην οποία προβαίνουν τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, μα κυρίως από την ανάγκη ρύθμισης και διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν συνδεθεί με το φορολογητέο εισόδημα και με τον τρόπο αυτό τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων και των εταίρων των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ –ΕΕ ) πλήττονται ανεπανόρθωτα.

Στην ομόρρυθμη και την ετερρόρυθμη εταιρεία υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους εταίρους, σε αντίθεση με την ΙΚΕ, όπου ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της.

Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ.

Αυτό οδηγεί τους επιχειρηματίες να σκέφτονται για το αν τελικά συμφέρει να διατηρήσουν την ατομική επιχείρηση ή την προσωπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν ή να δημιουργήσουν μια νέα κεφαλαιουχική ΙΚΕ ή να μετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα σε μία ΙΚΕ. Βέβαια για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν οι παράμετροι εκείνοι που θα οδηγήσουν με σιγουριά στο επωφελές αποτέλεσμα.

Πρώτη παράμετρος που θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά είναι η προστασία της ατομικής περιουσίας του εταίρου που παρέχει μια κεφαλαιουχική εταιρία, διότι οι εταίροι των ΙΚΕ, Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας με την προσωπική τους περιουσία.

Στην ομόρρυθμη εταιρεία όλοι οι εταίροι της εταιρείας ευθύνονται για όλα τα χρέη της εταιρείας με την ατομική τους περιουσία. Μάλιστα έκαστος εταίρος ευθύνεται έναντι των δανειστών της εταιρείας για όλο το ποσό του χρέους της εταιρείας προς αυτούς. Οι δανειστές μπορούν να στραφούν απευθείας κατά των εταίρων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να στραφούν πρώτα κατά της εταιρείας.

Αντίθετα, για τα χρέη της ΙΚΕ ευθύνεται η ίδια η εταιρεία και όχι οι εταίροι της.

Μόνο ο εταίρος της ΙΚΕ του οποίου η εισφορά προς την εταιρεία είναι η εγγύηση αποπληρωμής των χρεών της υπέχει προσωπική ευθύνη έναντι των δανειστών της εταιρείας – αλλά και εδώ η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται μέχρι το ποσό που ο ίδιος έχει επιλέξει να εγγυηθεί δια του καταστατικού της εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση για χρέη προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, καθώς επίσης και για το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ευθύνεται ο διαχειριστής της ΙΚΕ και με την προσωπική του περιουσία. Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο δανειστής της ομόρρυθμης εταιρείας που έχει αποκτήσει εκτελεστό τίτλο μόνο κατά της ομόρρυθμης εταιρείας, μπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση και κατά των ομόρρυθμων εταίρων.
Για παράδειγμα, μπορεί ένας δανειστής να προβεί σε κατάσχεση σε βάρος των ομόρρυθμων εταίρων, ακόμη και αν η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε μόνο σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας και ακόμη και αν η διαταγή πληρωμής δεν έχει κοινοποιηθεί ατομικά σε αυτόν. Κανένας τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει για τον εταίρο της ΙΚΕ.
Σε περίπτωση πτώχευσης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, συμπτωχεύουν με αυτήν, και μάλιστα με την ίδια δικαστική απόφαση, και οι ομόρρυθμοι εταίροι της ατομικά.

Αντίθετα, στην περίπτωση της ΙΚΕ δεν υφίσταται κατ’ αρχήν αυτή η συνέπεια.

Δεν υπάρχει ανισσοροπία μεταξύ των εταίρων της ΙΚΕ, όπως συμβαίνει στην ετερόρρυθμη εταιρεία, όπου για τα χρέη της εταιρείας οι μεν ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον έναντι των δανειστών της με την ατομική τους περιουσία, οι δε ετερόρρυθμοι εταίροι δε φέρουν καμία ευθύνη.
Ο ετερόρρυθμος εταίρος της εταιρείας δεν δικαιούται να συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας και να την εκπροσωπεί. Επίσης, απαγορεύεται να εμφανίζεται το όνομά του στην επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας. Συνέπεια της παράβασης των ανωτέρω κανόνων είναι ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος θα ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας όπως ακριβώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτής, ήτοι και με την ατομική του περιουσία και για όλες τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Κανένας τέτοιος περιορισμός δεν υπάρχει για τους εταίρους της ΙΚΕ.

Δεύτερη παράμετρος που θα πρέπει να εξεταστεί πρέπει να είναι το ύψος της κερδοφορίας. Στις ατομικές επιχειρήσεις το κέρδος θεωρείται ατομικό εισόδημα και πάνω σε αυτό υπολογίζονται και οι ατομικές εισφορές ΕΦΚΑ, ενώ σε μια ΟΕ – ΕΕ το κέρδος επιμερίζεται κατά το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στις ατομικές τους δηλώσεις μετατρέπεται σε ατομικό εισόδημα και πάνω σε αυτό υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ.

Στις ΙΚΕ δίνοντας αμοιβές ΔΣ (Διοικητικού Συμβουλίου ) στους εταίρους πετυχαίνουμε την μείωση του ατομικού εισοδήματος ή τον περιορισμό του στα επίπεδα που εμείς επιθυμούμε και ταυτόχρονα εγγράφουμε στα βιβλία της εταιρείας μας την δαπάνη μισθοδοσίας, οπότε και ωφελούμαστε και σε εταιρικό φόρο αφού η αμοιβή ΔΣ εταίρου ή διαχειριστή λογίζεται ως έξοδο για μισθωτή υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας και κερδίστε από την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Βάλτε τάξη στην επιχείρησή σας και γίνεται αρωγοί στην προσπάθεια μας να προσθέσουμε αξία στην επιχείρησή σας