Όλες οι λεπτομέρειες για τη δήλωση Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού

Με την Αριθ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ (9/11/2017) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Οικονομικών, οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Η επιχείρηση (υπόχρεος) δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση τον/τους ΕΤΛ σε μορφή IBAN, όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σημειώνεται επίσης ότι στο νέο έντυπο Ε3 που έχει τεθεί για διαβούλευση υπάρχει ξεχωριστή ενότητα που αφορά το θέμα με τίτλο «Ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί επιχείρησης». Αναμένεται λοιπόν να δηλωθούν και εκεί.

Με την ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι αυτοί είναι όσοι διαθέτουν τους κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι) που αναφέρονται στην περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου της με Αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Οικονομικών.

(* Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως «δικαιούχος πληρωμής» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής)

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού, που έχουν δηλωθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του. Σε περίπτωση που γίνει δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής, τότε η ΑΑΔΕ προβαίνει επίσης σε απενεργοποίησή του Λογαριασμού αυτού.

Σε περίπτωση που οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά (όπως ορίζονται και στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1005/2017 ) διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, τότε οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών τους Λογαριασμών.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης