Με αφορμή την ανακοίνωση για την αύξηση στο φόρο των μερισμάτων, αλλά και την αλλαγή στην κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης από το υπ. Οικονομικών, θα εξετάσουμε  τον φόρο μερισμάτων και την πραγματική επιβάρυνση που προκύπτει στα διανεμόμενα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων από την αύξηση αυτών των  συντελεστών .

Ο φόρος μερισμάτων θεσπίστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα με το άρθρο 18 του νόμου  3697/2008 για κέρδη που διανεμήθηκαν από 1.1.2009 και μετά. Ταυτόχρονα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου αναπροσαρμόστηκε και η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και μάλιστα προβλέφθηκαν και οι μελλοντικοί συντελεστές μέχρι την χρήση του 2014.

Οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από το 1996 και μερισμάτων από το 2009 έως και σήμερα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

 Table 1: Corporate income tax rates, 1996-2015
ΈτηΣυντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων (CIT rate)Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων (dividend’s rate)
1996-200040.00%
200137.50%
2002-200435.00%
200532.00%
200629.00%
200725.00%
2008-200925.00%10%
201024.00%21%
2011-201220.00%25%
2013-201426.00%10%
201529.00%10%
201629.00%15%

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

EU-2822.80%
EA-1924.60%
Ελλάδα29.00%

 

Η πραγματικός συντελεστής επιβάρυνσης στα μερίσματα που διανέμει μια ελληνική εταιρεία (χωρίς να υπολογίζουμε εδώ την εισφορά αλληλεγγύης που επιβαρύνει τα φυσικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τα μερίσματα), διαχρονικά από το 1996 έως σήμερα αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα και στο σχετικό διάγραμμα που ακολουθεί:

ΈτηΣυντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων (CIT rate)Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων (dividend’s rate)Πραγματικός συντελεστής διανεμόμενων κερδών
1996-200040.00%40.00%
200137.50%37.50%
2002-200435.00%35.00%
200532.00%32.00%
200629.00%29.00%
200725.00%25.00%
2008-200925.00%10%32.50%
201024.00%21%39.96%
2011-201220.00%25%40.00%
2013-201426.00%10%33.40%
201529.00%10%36.10%
201629.00%15%39.65%

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων.

Για την πληρέστερη μελέτη παραθέτουμε αρχικά τον πίνακα (για το έτος 2014) που δείχνει το ποσοστό εισπράξεων φόρων και εισφορών έναντι του Α.Ε.Π. των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης.

Ποσοστό (έναντι του Α.Ε.Π.) συνολικών εισπράξεων  από φόρους και κοινωνικές εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών) μετά την αφαίρεση των ποσών που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν

Συνολική εικόνα φόρου νομικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή ένωση

 ΧΩΡΑΣυντελεστήςΜμΕΠαρατηρήσεις
Αυστρία25%
Βέλγιο33%24,98% , 31,93% , 35,54%
Βουλγαρία10%
Γαλλία33,33 %15%
Γερμανία15%
Δανία23,50 %
Ελλάδα29%
Εσθονία20%
Ιρλανδία12,5 %
Ισπανία28%25%
Ιταλία27,50 %
Κροατία20%
Κύπρος12,50 %
Λετονία15%9%
Λιθουανία15%5%
Λουξεμβούργο21%
Μάλτα35%
Μεγάλη Βρετανία20%20%
Ολλανδία20 % και 25 %25 % ( > 200.000 ευρώ )
Ουγγαρία19%16%19% > 1.609.889,93 – 10% < 1.609.889,93 ευρώ
Πολωνία19%
Πορτογαλία21%17%
Ρουμανία16%
Σλοβακία22%
Σλοβενία17%
Σουηδία22%
Τσεχία19%
Φιλανδία20%
Ισλανδία20%

Πηγή Eurostat

Ανώτατοι συντελεστές φορολογίας Νομικών προσώπων

ΧΩΡΑΣυντελεστής
Βουλγαρία10,00%
Ιρλανδία12,50%
Κύπρος12,50%
Γερμανία15,00%
Λετονία15,00%
Λιθουανία15,00%
Ρουμανία16,00%
Σλοβενία17,00%
Ουγγαρία**19,00%
Πολωνία19,00%
Τσεχία19,00%
Εσθονία20,00%
Κροατία20,00%
Μεγάλη Βρετανία20,00%
Φιλανδία20,00%
Ισλανδία20,00%
Λουξεμβούργο21,00%
Πορτογαλία21,00%
Σλοβακία22,00%
Σουηδία22,00%
Δανία23,50%
Αυστρία25,00%
Ολλανδία*25,00%
Νορβηγία27,00%
Ιταλία27,50%
Ισπανία28,00%
Ελλάδα29,00%
Βέλγιο33,00%
Γαλλία33,33%
Μάλτα35,00%

* 20% < 200.000 ευρώ και 25 % > 200.000 ευρώ

** 19% > περίπου 1.609.889,93 10% < 1.609.889,93 ευρώ

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διαφορετικούς συντελεστές για τις μικρομεσαίες1 επιχειρήσεις έχουν μόνο οι κάτωθι χώρες.

ΧΩΡΑΣυντελεστής ΜμΕ
Γαλλία15%
Λιθουανία5%
Λετονία9%
Ουγγαρία16%
Πορτογαλία17%
Μεγάλη Βρετανία20%
Ισπανία25%

Το Βέλγιο έχει 3 διαφορετικούς συντελεστές.

Βέλγιο24,98%

31,93%

35,54%

Μικρομεσαίες στην ευρωπαϊκή ένωση θεωρούνται οι επιχειρήσεις με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 2003/361/ΕΚ

ΚατηγορίαΕργαζόμενοιΚύκλος εργασιώνήΣύνολο ισολογισμού
Μεσαία< 250? € 50 εκ.? € 43 εκ
Μικρή< 50? € 10 εκ? € 10 εκ
Πολύ μικρή< 10? € 2εκ? € 2 εκ

Λοιπές επιβαρύνσεις στην φορολογία νομικών προσώπων

Εκτός από τον βασικό συντελεστή για την φορολογία νομικών προσώπων, σε ορισμένες χώρες επιβάλλονται και άλλοι πρόσθετοι φόροι. Κατά συνέπεια ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης νομικών προσώπων αυξάνεται όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα

ΧΩΡΑΣυντελεστής(CIT)
Ανώτατος  Συντελεστής με Λοιπές επιβαρύνσεις
Βουλγαρία10.00%
Ιρλανδία12.50%
Κύπρος12.50%
Γερμανία15.00%15.83%
Λετονία15.00%
Λιθουανία15.00%
Ρουμανία16.00%
Σλοβενία17.00%
Ουγγαρία19.00%20.60%
Πολωνία19.00%
Τσεχία19.00%
Εσθονία20.00%
Κροατία20.00%
Μεγάλη Βρετανία20.00%
Φιλανδία20.00%
Ισλανδία20.00%
Λουξεμβούργο21.00%29.22%
Πορτογαλία21.00%29.50%
Σλοβακία22.00%
Σουηδία22.00%
Δανία23.50%
Αυστρία25.00%
Ολλανδία*25.00%
Νορβηγία27.00%
Ιταλία*27.50%31.40%
Ισπανία28.00%
Ελλάδα29.00%
Βέλγιο33.00%33.99%
Γαλλία33.33%
Μάλτα35.00%

* Οι επιπλέον επιβαρύνσεις του βασικού συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων αφορούν:

ΛουξεμβούργοΦόρος κεντρικής κυβέρνησης 7% και τοπικός φόρος 6.25%
ΒέλγιοΦόρος κεντρικής κυβέρνησης 3%
ΠορτογαλίαΦόρος κεντρικής κυβέρνησης 7% και  τοπικός φόρος 1,5%
ΟυγγαρίαΤοπικός φόρος μέγιστο 2% στο καθαρό κέρδος
ΓερμανίαΦόρος κεντρικής κυβέρνησης 0.825%
Ιταλία Ο ανώτατος συντελεστή φτάνει το 31.4 % εάν προστεθεί επιβάρυνση  (3.90 %). Η επιβάρυνση αυτή είναι τοπικός φόρος που επιβάλλεται σε μια ευρύτερη φορολογική βάση. Το παραπάνω ποσοστό μπορεί να είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή.

Φορολογία μερισμάτων 

 1. Συντελεστές φορολόγησης μερισμάτων συνολική εικόνα
ΧΩΡΑΣυντελεστής παρακράτησηςΠαρατηρήσεις
Αυστρία25%
Βέλγιο25%Μερικές εξαιρέσεις π.χ. 15 % για εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα που επενδύουν σε «κατοικίες»
Βουλγαρία5%
Γαλλία21%
Γερμανία25%
Δανία27%42 % για  >  DKK 49.899 (6.687 ευρώ περίπου)
Ελλάδα10%
ΕσθονίαΠεριλαμβάνεται στο παγκόσμιο εισόδημα που φορολογείται με 20%
Ιρλανδία20%
Ισπανία20%
Ιταλία26%Το μέρισμα από  εισηγμένες υπόκειται στον Φ.Ε. ΦΠ σε ποσοστό 49,72% (το 50,28% απαλλάσσεται)
Κροατία12%
Κύπρος17%
Λετονία10%
Λιθουανία15%Συγκεκριμένες απαλλαγές
Λουξεμβούργο15%
Μάλτα35%
Μεγάλη Βρετανία10%Προοδευτικός συντελεστής
37,50 %
και 42,50 %
Ολλανδία15%
Ουγγαρία16%
Πολωνία19%
Πορτογαλία28%
Ρουμανία16%
Σλοβακία
Σλοβενία25%
ΣουηδίαΠεριλαμβάνεται στο εισόδημα από κεφάλαιο που φορολογείται με 30%
Τσεχία15%
Φιλανδία7,50 % έως 27 %7, 5 % για μη εισηγμένες,
 25,50 % για εισηγμένες ,
 27 % για μερίσματα > 150.000 ευρώ
Ισλανδία20%
Νορβηγία27%

Πηγή Eurostat

Ανώτατος συντελεστής φόρου μερισμάτων

 ΧΩΡΑΑνώτατος Συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Σλοβακία0.00%
Βουλγαρία5.00%
Ελλάδα10.00%
Λετονία10.00%
Κροατία12.00%
Λιθουανία15.00%
Λουξεμβούργο15.00%
Ολλανδία****15.00%
Τσεχία15.00%
Ουγγαρία16.00%
Ρουμανία16.00%
Κύπρος17.00%
Πολωνία19.00%
Ιρλανδία20.00%
Ισπανία19.50%
Ισλανδία20.00%
Εσθονία**20.00%
Γαλλία21.00%
Αυστρία25.00%
Βέλγιο25.00%
Γερμανία25.00%
Σλοβενία25.00%
Ιταλία26.00%
Φιλανδία*27.00%
Νορβηγία27.00%
Πορτογαλία28.00%
Σουηδία**30.00%
Μάλτα***35.00%
Μεγάλη Βρετανία*36.11%
Δανία*42.00%
 

*Προοδευτικές κλίμακες για την φορολογία των μερισμάτων έχουν οι κάτωθι χώρες:

 

Φιλανδία7, 5 % για μη εισηγμένες
 25,50 % για εισηγμένες
 27 % για μερίσματα > 150.000 ευρώ
Μεγάλη Βρετανία0%Ο φόρος μερισμάτων πληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος  βρίσκεται στην υψηλή ή στην ανώτερη κλίμακα φόρου εισοδήματος.

Από τον Απρίλιο του 2016 αλλάζει το φορολογικό σύστημα μειώνεται ο συντελεστής ορισμένων κλιμακίων και θεσπίζεται  αφορολόγητο και στα μερίσματα.

25%
30,56%
36,11%
Δανία27% για ποσά μέχρι 6887 ευρώ περίπου
42 % για  >  DKK 49.899 (6.687 ευρώ περίπου)

 

** Τα μερίσματα στην Σουηδία  προστίθενται στο εισόδημα από κεφάλαιο και φορολογούνται με 30% ενώ στην Εσθονία προστίθενται στο παγκόσμιο εισόδημα και φορολογούνται με 20%

 

*** Στην Μάλτα δεν επιβάλλεται φόρος μερισμάτων για όσους δεν είναι κάτοικοι της χώρας
**** Στην Ολλανδία ο φόρος μερισμάτων αθροιζόμενος με τον φόρο εισοδήματος φυσικού προσώπου υπόκειται στον περιορισμό του ανώτατου ορίου (52%)

 **** Στις χώρες αυτές η παρακράτηση υπόκειται στον περιορισμό του ανώτατου ορίου φορολογίας φυσικών προσώπων. Στις υπόλοιπες χώρες εκτός Σουηδίας  Εσθονίας και Μεγάλης Βρετανίας  η παρακράτηση εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση.

πηγή : taxheaven